Browsed by
Author: Verso

Discovery Health Enhancements 2019

Discovery Health Enhancements 2019


It’s that time of the year where all medical schemes are launching their 2019 benefits and contribution increases.

Herewith a few updates and exciting changes for your perusal! In 2019 Discovery will balance the increasing demand for and supply of healthcare services against the need to maintain competitive contributions and enhance benefits for members.

2019 Contribution Increase

The 2019 weighted contribution increase for Discovery Health medical scheme is 9.2% which includes the 1% for the 2018 VAT increase.

 • Executive, Comprehensive and Coastal Saver – 9.9%
 • Priority, Saver, Smart and Core – 8.9%
 • KeyCare – 6.9%

2019 Contribution Increase

The 2019 weighted contribution increase for Discovery Health medical scheme is 9.2% which includes the 1% for the 2018 VAT increase.

 • Executive, Comprehensive and Coastal Saver – 9.9%
 • Priority, Saver, Smart and Core – 8.9%
 • KeyCare – 6.9%

In 2019 Discovery will aim to make members with chronic conditions healthier!

Introducing Cardio Care – members diagnosed with hypertension, hyperlipidaemia and ischaemic heart disease can register on Cardio Care through their Premier Plus GP for an annual cardiovascular assessment.

Introducing Mental Health – In 2019 a Premier Plus GP can enroll members with major depression on the Mental Health Care programme, based on defined clinical entry criteria which include an extended consultation with a Premier Plus GP, prescribed medication for episodes of major depression, including for plans where major depression is not covered as a chronic condition.

Diabetes care – Nurse Educator programme will be introduced to support the Premier Plus GPs with the effective monitoring and management of members with diabetes on the Diabetes Care programme.

Significant changes to the KeyCare Range

The KeyCare series has been restructured for 2019 to maintain affordable access for members through the KeyCare series.

The changes aim to maintain benefits for members with significant healthcare needs on KeyCare Plus and KeyCare Core, while retaining affordable access to private healthcare through the KeyCare Start.

KeyCare Access has been renamed KeyCare Start, with a redefined benefit structure that includes unlimited GP visits at a KeyCare Smart GP, 2 out of network visits, acute medication, 2 specialist visits, formula driven radiology and pathology, defined conservative dentistry. Unlimited cover for admissions in the member’s chosen KeyCare Start network hospital. Cover for Chronic, Oncology and renal dialysis through a State facility.

The income bands below R13050.00 per month for KeyCare Plus and Core have been consolidated.

Oncology Care Enhancements

Enhanced cover for members with cancer providing unlimited cover for defined treatment and access to innovative oncology medicines.
Read more…

Vitality 2019

More rewards more often – play the new Vitality Active Rewards 2.0 gameboard to earn Vitality rewards points. Introducing Healthy dining with up to 25% cash back with Col’cacchio, Ocean Basket, Nandos and various more. Enhancements to Healthy Gear and Device Booster

Join Vitality till the end of the year and only pay R799.00 gym joining fee or choose a R500.00 Woolworths or Pick ‘n Pay voucher to spend. Read more…

Verso Health would like to assist you, as the employer or the individual, to make your life healthier and care-free.

We invite you to make use of our time for your annual review and hassle-free assistance.

VERSO HEALTH updates on Tax

VERSO HEALTH updates on Tax

It is that time of the year and the Minister of Finance delivered his budget speech on 21 February 2018.

Herewith a summary of the tax proposals on medical fees tax credits:

The Income Tax Act (1962) provides a tax rebate (medical tax credit) for individuals.

The medical tax credit consists of two components:

 • medical scheme fees for approved medical scheme contributions and
 • additional medical expenses for out-of-pocket medical payments.

Government is concerned that some taxpayers may be excessively benefiting from this rebate, specifically in instances where multiple taxpayers contribute toward the medical scheme or expenses of another person (for example, adult children jointly contributing to their elderly mother’s medical scheme). Where taxpayers carry a share of the medical scheme, contribution or medical cost, it is proposed that the medical tax credit should also be apportioned between the various contributors.

Medical tax credits: Over the next three years, below-inflation increases in medical tax credits will help government to fund the rollout of national health insurance.

The updated benefit is stipulated in the table below:

asd

Budget Tax Card

Please contact Verso Health if you require any assistance where one of our consultants will gladly assist you with any queries.

[email protected]

DIE IMBASA YEGOLIDE TOEKENNINGS

DIE IMBASA YEGOLIDE TOEKENNINGS

Die gesogte Imbasa Yegolide (wat Golden Trophy beteken) toekennings word jaarliks deur die Batseta Raad van Aftreefondse aangebied. Hierdie toekennings is daarop gemik om diensverskaffers te onderskei wat die beginsels van “Treating Customers Fairly” (TCF) handhaaf en bevorder in hul dienslewering in die aftreefondsbedryf.

By die erkenning van diensverskaffers beskou die beoordelaars die TCF beginsels van die Raad op Finansiële Dienste as ‘n integrale deel van die toekenningsproses. Die beoordelaars het prominente internasionale en plaaslike professionele persone ingesluit.

Die beoordelingskriteria het gefokus op die volgende voorleggingskriteria:

 • Hoe die diensverskaffers leierskap toon wat die verwagtinge van kliënte oortref
 • Hoe die kliënt se TCF ervaring in ag geneem word om dienslewering aan aftreefondse en hul lede te verbeter
 • Hoe diensverskaffers kliëntgerigte waardes ondersteun wat diensstandaarde en prestasiemaatreëls weerspieël
 • Hoe diensverskaffers fokus op verbeterde en konsekwente lewering van billike uitkomste vir aftreefondse en hul lede

VERSO FINANSIËLE DIENSTE IS TROTS OM AAN TE KONDIG DAT ONS DIE WERKNEMERVOORDELE ADMINISTRATEUR VAN DIE JAAR-TOEKENNING VIR 2018 GEWEN HET.

VERSO is ‘n trotse ontvanger van hierdie toekenning. Ons het getoon dat ons ons pligte as administrateur ernstig opneem, dat ons passievol is oor ons dienslewering en dat ons die TCF beginsels uitleef. Verso het getoon dat ons bydrae tot die bedryf uittroon bo die kompetisie en dit blyk uit die volgende:

 • Konsekwente skoon ouditverslae
 • Jaarlikse finansiële state en dokumentasie ingedien binne regulatoriese tydsraamwerke
 • Geen Beregterbeslissings teen Verso of enige van die fondse wat ons administreer nie
 • Positiewe konstruktiewe voorstelle deur gereelde RFD Toesig en Nakomingsbesoeke
 • Kom na en oorskry kliënte se SLA vereistes
 • Tydige indiening van alle lidkommunikasie in ooreenstemming met wetgewing
 • Voorlegging van akkurate en foutvrye data aan waardeerders

Verso het doelbewus die ses sleuteluitkomste van TCF in sy sakekultuur en -beleid geinkorporeer.

Integriteit is ‘n kern Verso-waarde en dit is ‘n goue draad wat deur al ons sakebedrywighede strek. Ons stel altyd die belange van die kliënt bo ons eie belang deur alle opsies voor te lê , ondersteun deur goeie betroubare advies waarop die kliënt kan staatmaak.

Ons wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak om ons gewaardeerde kliënte te bedank, sonder wie hierdie toekenning nie moontlik sou gewees het nie. Ons gewaardeerde kliënte is wat ons aanspoor om ons dienslewering deurlopend te verbeter.

Ons onderneem om voort te gaan om die BESTE Werknemervoordeel ADMINISTRATEUR te wees deur voortdurende innoverende idees, uitmuntende diens en uitstaande toewyding tot dienslewering aan die aftreefondsebedryf te lewer.

THE IMBASA YEGOLIDE AWARDS

THE IMBASA YEGOLIDE AWARDS

The prestigious Imbasa Yegolide (which means Golden Trophy) Awards are presented annually via the Batseta Council of Retirement Funds. These Awards aim to distinguish service providers that uphold and promote the principles of Treating Customers Fairly (TCF) in their service delivery to funds in the retirement fund industry.

In recognizing service provider delivery, the judges regard the TCF principles of the Financial Services Board as an integral part of the Awards process. The judges included both prominent international and local professionals.

The judging criteria focused on the following submission criteria:

 • How the service providers show leadership in exceeding customer expectations
 • How the customer TCF experience has been taken into account in improving service delivery to retirement funds and their members
 • How service providers support customer focused values which reflect service standards and performance measures
 • How service providers focus on improved and consistent delivery of fair outcomes for retirement funds and their members

VERSO FINANCIAL SERVICES IS PROUD TO ANNOUNCE THAT IT HAS WON THE EMPLOYEE BENEFITS ADMINISTRATOR OF THE YEAR AWARD FOR 2018.

VERSO is a proud recipient of this accolade. We have demonstrated that we take our administrator duties seriously, that we are passionate about our service delivery and that we live and breathe the TCF principles. Verso has demonstrated that their contribution to the industry stands out from the competition through the following:

 • Consistent clean audit reports
 • Annual Financial Statements and documentation submitted within regulatory timeframes
 • No Adjudicator rulings against Verso or any of the funds we administer
 • Positive constructive proposals through regular FSB Surveillance and Compliance visits
 • Meeting and exceeding client SLA requirements
 • Timeous submission of all member communication in accordance with legislation
 • Submission of clean data to valuators

Verso has intentionally cemented the six key outcomes of TCF into its business culture and policy.

Integrity is a core Verso value and it is a golden thread that runs through all our business dealings. We always put the interests of the client above our own by presenting all the options, underpinned by sound and trustworthy advice that the client can rely on.

We would like to take this opportunity to thank our valued clients without whom this Award would not have been possible. Our valued clients are what drive us to consistently improve our service delivery.

Our undertaking is to continue striving to be the BEST Employee Benefits ADMINISTRATOR through continually providing innovative ideas, exceptional service and outstanding commitment to servicing the retirement funds industry.

Losing Touch With Our Money

Losing Touch With Our Money

As the world gets faster and technology improves: we are losing touch with our money. What can we do to take our financial power back?

The human mind is one of the most complex and powerful things this world has ever known. When nurtured and cared for it can produce remarkable ideas that can be harnessed to make the world better. It can also be manipulated and twisted to serve a purpose. Companies have learnt how to use our thoughts and impulses against us. To a point where being a consumer in the 21st century is a tremendous challenge: a minefield of tricks and distractions.

Companies have designed their marketing to use our behavioural biases and emotional biases against us. As human beings, we only have a finite amount of willpower. When we wake up in the morning and start making decisions, this willpower starts depleting. After a long day at the office, our willpower supply is completely depleted. This is when they pounce.
The most basic tactic is temptation alley at the supermarket where they surround us with sweets, snacks and cold drinks. The next time you are standing in the cue at the shops after work have a look at the people around you. Many of them have started to drink something from the shop or are eating something from the bakery because they are hungry or have snaffled a few chocolates for later. This is no coincidence. When we are hungry and tired (no more willpower) our decision-making ability is impaired (as discussed in Thinking Fast and Slow by Daniel Kahneman). Companies understand this and shops are designed to use our lack of willpower against us and to tempt us to spend more. On the topic of companies wanting us to spend more: the banks are taking it to a whole new level.

Whenever we use a bank card to make a purchase we are effectively disconnected from our money. Yes, we get a message from the bank saying how much we have spent and how much is left in our account, but when we look at the amount that has come off, it doesn’t seem that bad, and looking at the balance always makes it seem like we have plenty of money left. Banks encourage us to use virtual money for just this reason. They want us to lose touch with how much we are spending. Further to this they incentivise us by giving us purchase rewards points so that we spend more and more using our cards (and not cash) and are “rewarded” for it. When we have spent all our money they offer us personal loans and credit cards so that we spend even more. Then, once we have accumulated all this terrible debt and we want to purchase a home using a mortgage bond they give us ridiculously high interest rates because they see us as a risk. It’s a never-ending debt spiral and if we are not careful, and do not use debt responsibly, we can land up in a massive debt hole.

Banks have now started issuing bank cards that have a tap system built into them. Below a specific limit we merely must hold our card above the card machine and *beep*, our purchase is done. No pin code required. No time to think twice. It is instantaneous and evil. Online shops encourage us to preload our credit card details to make impulse buying that much easier. Amazon has a Buy-with-one-click feature. There is a button on the right-hand side of the page. *Click* and your purchase is done. No pin codes. No prompts (are you sure?). No second thoughts.

Nobel Prize winner Daniel Kahneman in his book “Thinking Fast and Slow” describes the brain as having two systems: The Fast system and the Slow system. The Fast system is the first system the brain uses (The first line of defense). As the name suggests: it is quick, impulsive and emotional. Kahneman describes our brain as lazy, relying principally on the Fast system to make decisions. The Slow system is the deep thinking and more rational of the two. It is only activated (Woken up) after some time, however. The Fast system is not all bad. It is the system that will react in a split second, causing us to pull the steering wheel of the car hard left thereby saving us from a potential car crash. However, it is also the system that will cause us to react in a split second, whip out the credit card or Buy-with-one-click: causing a financial car crash.

The solution to this is that we need to get in touch with our money again. To get in touch with your money, break up your spending into monthly expenses and weekly expenses. For the weekly expenses, draw the money in cash and ration it for each item. For example: R2 000 total, R500 for petrol, R1 200 for groceries, R300 for dinner etc. Do this only on the day when you normally go shopping. You do not want to sit with a pile of cash burning a hole in your pocket. If we’re not careful, we’ll find something else to spend it on and companies will try to take it from us.
The One Rand Man that was sponsored by Sanlam was a fantastic example of this. The participant had lost touch with his financial affairs because of constantly using cards and automatic debit orders going off his account. In a drastic turn of events he was paid his entire salary in one rand coins and had to ration them to get through the month. It was only then, with the physical money in front of him that he truly realised and appreciated how much he had been spending in various areas of his life. He did not have credit cards to lean back on. He had to make it through the month with his stash of one rand coins. Whilst I wouldn’t go as far as to break up all my monthly spending into one rand coins, I think there is value in physically quantifying what you are going to spend and rationing it.

If the physical cash route is not for you then there are many apps that will help you to track your spending. A tool such as 22seven.com will allow you to take a step back and see where you are spending your money. You can link many of your bank accounts, investments and credit accounts to this app to give yourself a bird’s eye view of your financial affairs at the click of a button.

With the world looking to rush us into decisions and trying to force us to act emotionally and impulsively, the best solution may to be slow things down. If it is truly not a life or death decision, sleep on it before making it. Give yourself a few days to consider something before acting on it. By taking things slowly, in a fast-paced world, you can take some of your power back from those who are trying to steal it.

Trying to take a different perspective on a financial decision may be a way of short circuiting impulsivity, emotion and bias. There are two good ways of doing this. The first is to pretend you are giving advice to a friend. What would you tell them to do if they were faced with the same set of circumstances you are now facing? Say it out loud. You would be surprised how much what you are about to do and what you would tell your friend to do will differ. Be true to yourself and follow the advice you would give to your friend. The second way to do this is to seek out the advice of an independent neutral party, ideally someone who can give you their differing perspective. At the very least it will lead you to think more deeply about the decision you are about to make.

Avoiding decision fatigue is the best way to go. Deciding on an empty stomach or when you are tired can lead to disaster. Monitoring yourself before making decisions could lead to much better decisions, that are made for the right reasons not just because you are hungry or tired.

Remembering a list of new things to consider can be a burden. Perhaps a better way to do this is to create a decision matrix that asks you good questions in deciding. Some examples of these questions could be:

 1.  Is this purchase something I need or is it something I want?
 2.  How important is it that I buy this right now? Is this a matter of life or death?
 3.  Do I really have the money for this?
 4.  Can this decision wait till tomorrow?
 5.  Are they trying to rush me into this?
 6.  How am I feeling right now? Am I tired? Am I Hungry?

 
As Kahneman proved through his Nobel Prize Winning studies: we human beings can be irrational, emotional and impulsive when it comes to our decision making. It is through understanding this and understanding that the business world is trying to use this to their, and not our, advantage, that we can take a step towards making better decisions in the future. In this fast world, we should never be afraid of driving in the slow lane: it may help prevent us getting into a financial car crash.

A quick summary of how to take your financial power back:

 • Use Physical cash whenever you can and ration it. Don’t keep it too long, however.
 • If the cash idea doesn’t work for you, an app like 22seven will help.
 • Sleep on it: Take your time, they are trying to rush you and play on your impulses, biases and emotions. Don’t let them.
 • Give someone else advice about it (get perspective).
 • Never make decisions when you are tired or hungry.
 • Partner with a neutral, experienced third party (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®) to help you strip the impulse and emotion out of your decision making.

Ask yourself good questions when deciding:

 1.  Is this purchase something I need or is it something I want?
 2.  How important is it that I buy this right now? Is this a matter of life or death?
 3.  Do I really have the money for this?
 4.  Can this decision wait till tomorrow?
 5.  Are they trying to rush me into this?
 6.  How am I feeling right now? Am I tired? Am I Hungry?
SKOKKENDE koste mag dalk aan jou belegging vreet

SKOKKENDE koste mag dalk aan jou belegging vreet

map

Goeiedag!

Theo Vorster gesels op ‘n gereelde basis in die media, veral NETWERK 24, oor beleggings en so meer. Die onderstaande artikel het baie aftrek gekry en ons deel dit graag met u.

Die vrae wat u uself moet afvra is:

 • Hoeveel betaal ek?
 • Weet ek wat die totale koste is, alle lae ingesluit?

Laat weet ons indien u onseker is oor u koste struktuur. Geniet die lees.

Die Sake en Sauvignon-slypskole by die Vryfees in Bloemfontein was ’n besondere geleentheid – Media24 het ’n wenner met hul Feeskafee-konsep, waar al die koerante, TV-kanale (kykNET en Via) en tydskrifte onder een dak is!

’n Ietwat bitter nasmaak, was die gesprekke met mense oor die koste wat hulle op beleggings en vir beleggingsadvies betaal. Ek vind dit amper misdadig as ’n oom en tannie jou vertel dat ’n adviseur hulle ’n aanvangsfooi van tussen 3% en 5% op hul beleggings kwoteer – op ’n neseier van R5 miljoen kom dit neer op ’n aanvangsfooi tussen R150000 en R250000 wat na die neseier van die adviseur gaan (en dít nogal by ’n welbekende instelling) in plaas van na die belegging!

Daar is oorgenoeg bewyse dat mense wat van finansiële adviseurs gebruik maak, aansienlik beter daaraan toe is as mense wat nié van finansiële advies gebruik maak nie.

Die vraag is: Wat is ’n regverdige prys om vir die diens te betaal?

Voordat ons by die koste van advies kom, die jongste studie (Julie 2017) oor die waarde van finansiële advies kom van die Internationale Longevity Centre in Brittanje (ILC-UK). Wat die studie soveel meer waarde gee, is dat die ILC-UK onafhanklik is en nie verbind is tot enige finansiële instelling nie, maar eerder fokus op navorsing op die implikasies dat mense vandag baie langer gaan lewe as ooit tevore.

In dié studie is daar na werklike data van meer as 90000 huishoudings in Engeland gekyk. Die slotsom was dat mense wat van finansiële adviseurs gebruik maak, beter daaraan toe is as mense wat nie adviseurs gebruik nie, ongeag hoe welvarend hulle is.

“Armer” mense, oftewel mense wat op ’n streng begroting moet oorleef, was om die waarheid te sê 21% beter daaraan toe. Die welvarendste groep mense was 16% beter daaraan toe. Dis vergeleke met mense wat nie finansiële advies gebruik het nie. Die studie het gehandel oor ’n tydperk van 10 tot 15 jaar. Soos verwag, het die voordeel van advies met tydsverloop en ouderdom toegeneem.

Die vraag is nou: Indien finansiële advies so ’n groot bydrae lewer tot jou finansiële welvaart, wat is ’n billike kostestruktuur vir goeie advies?

Om die vraag behoorlik te antwoord, is dit belangrik om die verskillende koste uit mekaar te hou aangesien appels nie altyd met appels vergelyk word nie – die punte hieronder is op die grondslag dat die adviseur uiteindelik vir die finansiële ontleding, beplanning en inwerkingstelling verantwoordelik gaan wees, tesame met die deurlopende bestuur en monitor van die portefeulje:

 1. Geld wat van die belegging afgetrek word alvorens jou geld belê word (dit word gewoonlik strukturering-, inwerkingstelling- of beplanningsgeld genoem): Die vertrekpunt hier is dat daar gewoonlik heelwat werk gedoen moet word alvorens ’n volledige plan, met ontledings, langtermyn- finansiële modelle en ’n beleggingsaanbeveling, aan die kliënt gedoen kan word. Die vertrekpunt is dat die koste aan tyd en kundigheid gekoppel behoort te word. As ’n riglyn behoort dit iewers tussen R7500 en R25000 (indien werklik gekompliseerd) te wees indien die belegger wel die belegging uiteindelik by die adviseur plaas. In die R5 miljoen-geval hierbo behoort die beplanningskoste nie meer as so R7500 te wees nie!

 2. Fooi vir die bestuur van die onderliggende beleggingsportefeulje: As vertrekpunt moet die totale deurlopende fooi nie meer as 3% van die waarde van die bates per jaar beloop nie. Afhangende van die struktuur van die belegging (aktief vs. passief of binnelands vs. buitelands) kan die 3% per jaar heelwat verlaag word. Om die totale deurlopende fooie te verstaan, moet drie elemente uitmekaar gehou word en afsonderlik verstaan word – hoewel dit uiteindelik bymekaar getel moet word om die totale deurlopende fooi te bereken:

  Adviesfooi – sowat 1% van die bates onder bestuur; dit kan verlaag word indien die bedrag relatief hoog is en/of die kliënte nie veel deurlopende insette van die adviseur verlang nie. Dit is ook altyd raadsaam om te onderhandel oor ’n maksimum fooi per maand indien dit gaan oor ’n groot bedrag.
  Platform- en administrasiefooi – vlakke van tussen 0,5% en 0,75% van die bates onder bestuur is redelik standaard in die effektetrustfonds- en beleggingsbedryf.
  Onderliggende fondsbestuursfooie – dié fooi kan wissel van 0,5% tot 2% van die bates onder bestuur afhangende van die spesifieke mandaat aan die fondsbestuurder.

Wees dan ook versigtig vir prestasiegelde, “fonds-van-fonds”gelde, transaksionele koste en wrapper-gelde wat in sekere gevalle bygetel kan word!

Daar is alternatiewe tot so ’n fooistruktuur, veral waar die belegger slegs ’n spesifieke diens of kundigheid wil bekom. Hier verwys ek spesifiek na tegniese boedelbeplanning, batetoewysing- en/of portefeuljemoduleringsdienste. In dié gevalle gaan die adviseur ’n fooi hef vir die spesifieke diens en sal dan nie verantwoordelik wees (of geld verdien) vir die langtermynprestasie van die portefeulje nie.

Theo is uitvoerende hoof van Galileo Capital en ’n direkteur van Verso Wealth: Hy is ook ‘n spreker oor politiek-ekonomiese aangeleenthede en beleggings.

BONITAS ANNOUNCES LOWEST INCREASE IN 6 YEARS

BONITAS ANNOUNCES LOWEST INCREASE IN 6 YEARS

Despite increasing healthcare inflation and economic pressures, Bonitas have managed to keep the weighted average for contribution increase at 8.7% for 2018.

The increase is staggered across all plans. A 7.9% increase was announced on Primary, BonSave and Bonfit – options designed to appeal to younger and healthier families.

An 8.9% increase was revealed on Standard, Standard Select, BonEssential and BonCap. A 9.9% will be applicable to all other options.

To provide members with better healthcare, Bonitas has added further value to plans with new and improved benefits:

 • Childcare –bonitas introduces Babyline to assist parents in keeping their little ones healthy.
 • Screening for congenital hypothyroidism
 • Infant hearing screening benefit
 • New benefit for contraceptives – paid from risk with an annual Rand limit applicable to your plan option.
 • Improved WELLNESS EXTENDER – maximizing your benefits with limits increased by 15% on all plans
 • Unlimited terminal care on all options.
 • Separate dental benefit added to BonFit
 • Preventative care boosted
 • Introducing the Mental Wellness programme

Bonitas Brochure Digital

Contribution Table 2018

MOMENTUM – THE HEALTH EFFECT, your journey to financial wellness in 2018

MOMENTUM – THE HEALTH EFFECT, your journey to financial wellness in 2018

Momentum has grown into the third largest open medical scheme with more than 150 000 lives covered in a market that has been stagnant for the last couple of years, because of their unique product offering.

Based on the successes seen over the past few years, there were no major benefit changes but a few enhancements and the introduction of a new plan option; the Impact option.

Enhancements to the Health Platform Maternity Benefit, for Incentive, Extender and Summit members.

Contribution increase for Momentum 2018

If you review Momentum Health’s average risk contributions, it is still one of the lowest in the market, thus members experience a low increase off a lower risk contribution rate, with no benefit cuts.

2018 in no different – Momentum Health’s average increase is 8.3%, excluding the lowest income band on the Ingwe option.

Introduction to the Impact option

The introduction of the Impact option, with contributions that are linked to income bands, it extends the opportunity to access private healthcare to more South Africans.

Offering state as chronic provider and the Impact Primary Care network for day-to-day benefits, this option provides younger entry level consumers affordable access to more benefits than most low cost solutions.

Momentum Health Marketing Brochure

Health Complementary Brochure

The effects of the drought on south African agriculture

The effects of the drought on south African agriculture

South Africa is battling one of the worst droughts ever recorded that already started in early 2015. Since 1904, rainfall in all nine provinces has averaged 608mm per annum, while in 2015 South Africa received an average of only 403mm (66% of the annual average). Previously the lowest rainfall received in a year was in 1945, when the country received 437mm (72%). The forecast for 2017 looks even more grim, especially for the agricultural sector.

The Western Cape has a very important part to play in the agri-economy in South Africa. Water levels remain low, so crops must be managed carefully to get it through to harvest.

Why do we need rain?

The Western Cape is probably one of the most important provinces in regard to export of agricultural products. The deciduous fruit industry, table grapes, citrus, wine and vegetable is setting base in the western cape, which is key export produce that contribute significantly to the economy.

Water shortage is not the only impacting component in the agricultural sector. The heat and the strong winds will also have an impact on the cosmetic appearance of the product, which will impact the marketability of the product and then the price.

The environmental factors will also have an impact on meat and cash crops(vegetables). Water will be held for long-term crops because it brings in more income, so vegetable will not be planted. In short term we will see shortages of vegetable, consumers need to be concerned about supply price and the situation will worsen towards the end of the year.
The strengthening of the rand against major currencies over the past few months may also have added to the pressure on export prices.

What is the impact on GDP contribution?

The Western Cape contributes 24% to the total GDP in South Africa. Agriculture has a contribution to the GDP of the Western Cape of approximately 4%. The significance is that agriculture and agro-processing is responsible for 18% of employment in the province. The drought will have the biggest impact on seasonal employment in the deciduous fruit industry. Due to possible lower production, less seasonal workers might be employed, with obvious consequences.

Coming as it did after an already below average production season, the combination of the drought and the weaker exchange rate has already impacted severely on the agricultural commodity prices. Furthermore, reduced production volumes will impact on South Africa trade balance. The assumption is, sectors that would normally contribute to a positive trade balance, will shift to a negative trade balance.

What is the long-impact of the drought?

Although agriculture only makes up 4% of the sector when compared to other industries, most of agriculture production, in access of 70%, gets used by the manufacturing industry, the Western Cape is a key contributor to this. So in turn, the whole value chain will suffer.Fig. 1 Weight of products in the basket which will be affected by the drought

Discovery Health, enhancing benefits, without compromising affordability in 2018

Discovery Health, enhancing benefits, without compromising affordability in 2018

Discovery Health continues to invest extensively in building a better healthcare system, centered on the needs of member and we are proud to announce the following Enhancements on the various options going into 2018:

 • Weighted average contribution increase of 7.9% for 2018
 • Enhanced global treatment Platform to access medical treatment outside of South Africa on the Executive Plan
 • Comprehensive risk-funded maternity and post-birth benefits on ALL PLANS without affecting their medical savings account:
 1. Antenatal consultations
 2. Blood tests
 3. Antenatal classes
 4. Six week consultation
 5. My Pregnancy and My Baby app
 • Over the counter medicine benefit on the Smart Plan for schedule 0-2 medicine, subject to an annual limit:
 1. Classic Smart plan:      R600 per family per year
 2. Essential Smart Plan:  R400 per family per year
 • Introducing Dr Connect app
 • Discovery for Corporates:
 1. Premier wellness experience
 2. Healthy Company care that looks after your Physical, Emotional and Financial risk management of your staff

Verso Health wants to take you on this journey in 2018 where we assist you as the employer and the individual to make your life healthier and care-free.

We invite you to make use of our time for your annual review and hassle-free assistance.

Download 2018 Contributions Table

Download Health Member Guide 2018