Browsed by
Category: Verso Online Community

DIE IMBASA YEGOLIDE TOEKENNINGS

DIE IMBASA YEGOLIDE TOEKENNINGS

Die gesogte Imbasa Yegolide (wat Golden Trophy beteken) toekennings word jaarliks deur die Batseta Raad van Aftreefondse aangebied. Hierdie toekennings is daarop gemik om diensverskaffers te onderskei wat die beginsels van “Treating Customers Fairly” (TCF) handhaaf en bevorder in hul dienslewering in die aftreefondsbedryf.

By die erkenning van diensverskaffers beskou die beoordelaars die TCF beginsels van die Raad op Finansiële Dienste as ‘n integrale deel van die toekenningsproses. Die beoordelaars het prominente internasionale en plaaslike professionele persone ingesluit.

Die beoordelingskriteria het gefokus op die volgende voorleggingskriteria:

 • Hoe die diensverskaffers leierskap toon wat die verwagtinge van kliënte oortref
 • Hoe die kliënt se TCF ervaring in ag geneem word om dienslewering aan aftreefondse en hul lede te verbeter
 • Hoe diensverskaffers kliëntgerigte waardes ondersteun wat diensstandaarde en prestasiemaatreëls weerspieël
 • Hoe diensverskaffers fokus op verbeterde en konsekwente lewering van billike uitkomste vir aftreefondse en hul lede

VERSO FINANSIËLE DIENSTE IS TROTS OM AAN TE KONDIG DAT ONS DIE WERKNEMERVOORDELE ADMINISTRATEUR VAN DIE JAAR-TOEKENNING VIR 2018 GEWEN HET.

VERSO is ‘n trotse ontvanger van hierdie toekenning. Ons het getoon dat ons ons pligte as administrateur ernstig opneem, dat ons passievol is oor ons dienslewering en dat ons die TCF beginsels uitleef. Verso het getoon dat ons bydrae tot die bedryf uittroon bo die kompetisie en dit blyk uit die volgende:

 • Konsekwente skoon ouditverslae
 • Jaarlikse finansiële state en dokumentasie ingedien binne regulatoriese tydsraamwerke
 • Geen Beregterbeslissings teen Verso of enige van die fondse wat ons administreer nie
 • Positiewe konstruktiewe voorstelle deur gereelde RFD Toesig en Nakomingsbesoeke
 • Kom na en oorskry kliënte se SLA vereistes
 • Tydige indiening van alle lidkommunikasie in ooreenstemming met wetgewing
 • Voorlegging van akkurate en foutvrye data aan waardeerders

Verso het doelbewus die ses sleuteluitkomste van TCF in sy sakekultuur en -beleid geinkorporeer.

Integriteit is ‘n kern Verso-waarde en dit is ‘n goue draad wat deur al ons sakebedrywighede strek. Ons stel altyd die belange van die kliënt bo ons eie belang deur alle opsies voor te lê , ondersteun deur goeie betroubare advies waarop die kliënt kan staatmaak.

Ons wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak om ons gewaardeerde kliënte te bedank, sonder wie hierdie toekenning nie moontlik sou gewees het nie. Ons gewaardeerde kliënte is wat ons aanspoor om ons dienslewering deurlopend te verbeter.

Ons onderneem om voort te gaan om die BESTE Werknemervoordeel ADMINISTRATEUR te wees deur voortdurende innoverende idees, uitmuntende diens en uitstaande toewyding tot dienslewering aan die aftreefondsebedryf te lewer.

THE IMBASA YEGOLIDE AWARDS

THE IMBASA YEGOLIDE AWARDS

The prestigious Imbasa Yegolide (which means Golden Trophy) Awards are presented annually via the Batseta Council of Retirement Funds. These Awards aim to distinguish service providers that uphold and promote the principles of Treating Customers Fairly (TCF) in their service delivery to funds in the retirement fund industry.

In recognizing service provider delivery, the judges regard the TCF principles of the Financial Services Board as an integral part of the Awards process. The judges included both prominent international and local professionals.

The judging criteria focused on the following submission criteria:

 • How the service providers show leadership in exceeding customer expectations
 • How the customer TCF experience has been taken into account in improving service delivery to retirement funds and their members
 • How service providers support customer focused values which reflect service standards and performance measures
 • How service providers focus on improved and consistent delivery of fair outcomes for retirement funds and their members

VERSO FINANCIAL SERVICES IS PROUD TO ANNOUNCE THAT IT HAS WON THE EMPLOYEE BENEFITS ADMINISTRATOR OF THE YEAR AWARD FOR 2018.

VERSO is a proud recipient of this accolade. We have demonstrated that we take our administrator duties seriously, that we are passionate about our service delivery and that we live and breathe the TCF principles. Verso has demonstrated that their contribution to the industry stands out from the competition through the following:

 • Consistent clean audit reports
 • Annual Financial Statements and documentation submitted within regulatory timeframes
 • No Adjudicator rulings against Verso or any of the funds we administer
 • Positive constructive proposals through regular FSB Surveillance and Compliance visits
 • Meeting and exceeding client SLA requirements
 • Timeous submission of all member communication in accordance with legislation
 • Submission of clean data to valuators

Verso has intentionally cemented the six key outcomes of TCF into its business culture and policy.

Integrity is a core Verso value and it is a golden thread that runs through all our business dealings. We always put the interests of the client above our own by presenting all the options, underpinned by sound and trustworthy advice that the client can rely on.

We would like to take this opportunity to thank our valued clients without whom this Award would not have been possible. Our valued clients are what drive us to consistently improve our service delivery.

Our undertaking is to continue striving to be the BEST Employee Benefits ADMINISTRATOR through continually providing innovative ideas, exceptional service and outstanding commitment to servicing the retirement funds industry.